EDU XL in Brussel

De samenwerking binnen de UAB op het vlak van de lerarenopleidingen met de partners VUB en EhB wordt aangestuurd door de stuurgroep en binnen het overkoepelende project EDU XL. Deze samenwerking wordt zowel structureel als projectmatig uitgebouwd.

De projectmatige samenwerking EDU XL  zet voornamelijk in op volgende pijlers:

  • Onderzoekende school
  • Democratische dialoog
  • Het gezamenlijke opleidingsonderdeel Urban Education
  • De ontmoetingsdag #Explortogether
  • Verdere uitbouw van de samenwerking met het UAB STEM-steunpunt.

Meer informatie over beide lerarenopleidingen kan teruggevonden worden onder de logo’s van beide instellingen.

Het Multidiscplinair Instituut Lerarenopleiding (MILO) van de Vrije Universiteit Brussel is een collaboratief en onderzoekend team van een 50-tal lerarenopleiders. We beschikken samen over heel wat praktijk- en onderzoeksexpertise in pedagogiek en didactiek, in vakdidactiek in tal van domeinen (talen, wetenschappen en technologie, economie, gedrags- cultuur- en maatschappijwetenschappen, lichamelijke opvoeding en gezondheidswetenschappen) en in sociologische, filosofische en juridische referentiekaders voor onderwijs. Met deze expertise dragen we graag bij aan het volledige professionele continuüm voor leraren, dus ook na afstuderen.

Benieuwd naar onze kijk op het leraarschap? “De lerarenopleiding van de VUB leidt leraren op die in een team leren werken en die sterk staan om in een omgeving vol diversiteit voor iedere leerling maximale ontwikkelingskansen te creëren. Vanuit een onderzoekende houding ontdekken ze, met beide voeten in de praktijk, hoe ze hun vakexpertise optimaal in het onderwijs kunnen inzetten.” (Missie MILO)

Meer info:
Vrije Universiteit Brussel

De podcastreeks “Inspirerend Onderwijs in Brussel”, georganiseerd door de Universitaire Associatie Brussel (UAB), brengt onderwijsexperten van de Erasmushogeschool Brussel (EhB) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB) samen met professionals uit het leerplichtonderwijs in Brussel. De reeks bespreekt actuele onderwijskwesties in de Brusselse context, zoals pedagogische benaderingen, meertaligheid en inclusief onderwijs. Door het delen van expertise en ervaringen biedt de reeks waardevolle inzichten en inspiratie voor onderwijsprofessionals en andere betrokkenen bij het onderwijs in Brussel.

De podcasts zijn te beluisteren op spotify en youtube:

Het project Democratische Dialoog is een project binnen het Kenniscentrum Urban Coaching & Education van de Erasmushogeschool Brussel.

Het initiatief is in 2015 opgezet naar aanleiding van een studie van de Koning Boudewijnstichting die de moeilijkheden die leraren ervaren met een cultureel divers publiek in kaart bracht (Maréchal et al., 2014).

Sommige thema’s worden naar hun aanvoelen steeds minder bespreekbaar – vaak gaat het om groepen met een verschillende levensbeschouwelijke achtergrond – en blijken er weinig tools aanwezig te zijn om hiermee om te gaan.

Veel van deze gevoelige onderwerpen worden dan ook angstvallig vermeden, wat kan leiden tot frustraties en de behoefte om gehoord te worden.

Een team van Dialoogcoaches, allen expert in dialoog, levensbeschouwing en vorming, werd samengesteld in de lente van 2015. Onder hen bevinden zich experten in verschillende levensbeschouwingen, een deradicaliseringsexpert, een psycholoog, een filosoof, een moraalwetenschapper en een godsdienstwetenschapper.

Dit multidisciplinaire team heeft sinds april 2015 gezamenlijk een lange weg afgelegd en groeit geleidelijk uit tot een unieke constellatie van competenties inzake dialoog, levensbeschouwing, en maatschappij-opbouw.

Meer informatie:

Democratische dialoog

In het gezamelijke opleidingsonderdeel Urban Education (VUB-EhB lerarenopleiding) zullen gemengde teams van studenten naar twee scholen trekken om een (doorgaans beschrijvend) onderzoek te voeren omtrent een zelfgekozen thema (dat kadert binnen vier aangereikte debatten omtrent grootstedelijk onderwijs). Studenten van de VUB worden daarbij gemengd met studenten van EHB, waarbij ze tevens aan dezelfde leermaterialen kunnen op hetzelfde leerplatform.

De “publieksprijs” voor het team met de beste onderzoeksposter verkozen tussen alle inzendingen (een boekenbon voor elk winnend teamlid uitgereikt door UAB) valt elk jaar opnieuw in de smaak.

 

De ontmoetingsdag is een dag waarbij de EhB-VUB-UAB hun partnerschap in de verf willen zetten door beide lerarenopleidingen hun expertise te laten delen. Afstuderende studenten van beide lerarenopleidingen presenteren hun praktijkonderzoek van het afgelopen jaar. We verbinden ze ook direct met het de brusselse onderwijspartners om zo een sterk lerend netwerk te genereren.

In het verleden werd steeds de prijs van ‘de meest inspirerende school’ uitgereikt. De meest inspirerende school was een wedstrijd waar de UAB op zoek ging naar een school in Brussel die op een bepaald aspect van het onderwijs inspirerend te werk ging.

In 2022 werd de prijs uitgereikt in campus kanal op de inspiratiedag. Meer info hier. Inspirerende werkingen zijn hier terug te vinden.

 

Zespenningenstraat 70 (1ste verdieping) – 1000 Brussel – associatie@vub.be

Ondernemingsnummer: 863.627.523

RPR Rechtbank Brussel

 

© 2022 – Universitaire Associatie Brussel