1. HOE KAN EEN (STUDIE)TRAJECTBEGELEIDER MIJ HELPEN?

  • Kom je in aanmerking voor een schakel – of een voorbereidingsprogramma?
  • Denk je aanspraak te kunnen maken op een vrijstelling?
  • Wil je jouw studies versnellen of vertragen?
  • Denk je eraan van studierichting te veranderen?

Met al deze vragen kan je terecht bij de (studie)trajectbegeleider van EhB of VUB binnen jouw studiegebied. De (studie)trajectbegeleider stippelt samen met jou een studietraject uit op jouw maat.

 

2. WAT IS EEN VOORBEREIDINGSPROGRAMMA?

Wil je een masteropleiding starten die niet rechtstreeks volgt op je behaalde academisch bachelordiploma?
Dan kan dit door eerst een voorbereidingsprogramma te volgen.
De omvang van zo’n voorbereidingsprogramma wordt op maat bepaald aan de hand van jouw voorliggend academisch bachelordiploma.

Een voorbereidingsprogramma is gebonden aan een welbepaalde opleiding in een welbepaalde instelling en levert geen diploma op. Je hoeft er dan ook geen leerkrediet voor in te zetten.

 

3. WAT IS EEN SCHAKELPROGRAMMA?

Wil je na het behalen van een professioneel bachelordiploma een masteropleiding volgen, dan kan dat na het volgen van een schakelprogramma. Dit heeft een omvang van 45 tot 90 studiepunten.

Het is gebonden aan een welbepaalde opleiding in een welbepaalde instelling en levert geen diploma op. Je hoeft er dan ook geen leerkrediet voor in te zetten.

4. WAT IS EEN VERKORTE BACHELOR?

Een verkorte bachelor is een bacheloropleiding (professioneel of academisch) die verkort wordt door een pakket vrijstellingen op basis van een eerdere studie (EVK) of werkervaring.

Soms is het mogelijk om -met je reeds behaalde bachelordiploma- in te stromen in een master via een verkorte academische bachelor of via een schakel- of voorbereidingsprogramma .
De omvang van de verkorte academische bachelor is soms groter dan die van het schakel- of voorbereidingsprogramma.
Dat komt omdat een verkorte academische bachelor wél uitmondt in een diploma en bijgevolg doorstroommogelijkheden biedt in meerdere masters (in andere instellingen).
Een schakel- of voorbereidingsprogramma mondt niet uit in een diploma en geeft toegang tot (slechts) één welbepaalde master in een welbepaalde instelling.

 

5. WAT IS EEN POSTGRADUAAT?

Een postgraduaat is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Deze volgt op een bachelor- of masteropleiding en geeft recht op een getuigschrift.
Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

 

6. WAT IS EEN BACHELOR NA BACHELOR OF BANABA?

Een banaba-opleiding volgt op een professioneel bachelordiploma en heeft een omvang van 60 studiepunten. Je hoeft ook geen leerkrediet in te zetten om deze opleiding te volgen. Deze opleiding is ‘verbredend’ of ‘verdiepend’.

‘Verbredend’ betekent dat de gediplomeerde bachelors meer algemene vaardigheden krijgen aangeleerd, zoals dat bijvoorbeeld het geval is met de bacherlor-na-bacheloropleiding ‘Entrepreneurship’.

De toelatingsvoorwaarden voor verbredende banaba’s zijn in de regel zeer ruim.

’Verdiepend’ betekent dat je je verder specialiseert in een bepaald aspect van een opleiding : verpleegkundigen kunnen zich bijvoorbeeld specialiseren in de oncologieverpleegkunde. De toelatingsvoorwaarden zijn in dat geval zeer specifiek.

 

7. WAT IS EEN MASTER NA MASTER OF MANAMA?

Een master na master of kortweg manama-opleiding volgt op een master en heeft een omvang van 60 of 120 SP studiepunten. Je hoeft geen leerkrediet in te zetten om deze opleiding te volgen. Deze opleiding is ‘verbredend’ of ‘verdiepend’.

‘Verbredend’ betekent dat de opleiding kan worden aangevat vanuit meerdere vooropleidingstrajecten, bvb. de Engelstalige Master of Science in European Urban Cultures.

‘Verdiepend’ betekent dat een verdere specialisatie mogelijk is binnen het vakgebied waarin het masterdiploma werd behaald, bvb. de manama Master of Science in Industriële Farmacie.

 

8. WAT IS EEN GRADUAAT?

Het hoger onderwijs organiseert opleidingen op graduaatsniveau. Het is een studieniveau tussen secundair onderwijs en de professionele bacheloropleidingen in hoger onderwijs.
Deze opleidingen tellen 90 of 120 studiepunten, reiken een graduaatsdiploma uit en zijn zeer praktijkgericht.
Wil je na jouw graduaatsstudie nog een bachelordiploma behalen, dan krijg je heel wat vrijstellingen. Meer info kan je bekomen bij jouw (studie)trajectbegeleider.

 

9. WAT BETEKENT ‘TOELATING OP DOSSIER’?

Bepaalde opleidingen vereisen een ‘toelating op dossier’, en dus meer dan enkel het diploma. Via het persoonlijke dossier van de student kan worden nagegaan of bepaalde extra competenties zijn verworven (bv. taalkennis, werkervaring,…) of kan er worden gepeild naar de motivatie.

 

10. WAT IS EEN STUDIEPUNT?

Een studiepunt (SP) komt overeen met 25 tot 30 uren voorgeschreven onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten voor een normstudent. Een SP komt overeen met 1 ECTS-punt (European Credit Transfert System of de Europese norm voor het transfereren van studiepunten). Een opleiding komt overeen met een veelvoud van 60 studiepunten (= één jaar voor een modeltraject) en komt overeen met 1500 tot 1800 uren studie per jaar voor de gemiddelde student.

 

11. WAT IS EEN CREDIT?

Een student die met goed gevolg examen aflegt over een opleidingsonderdeel bewijst dat hij/zij de competenties verbonden aan dat opleidingsonderdeel verworven heeft (minstens 10 op 20).
Hij/zij heeft niet alleen de competenties verworven, maar ook de studiepunten verbonden aan het betrokken opleidingsonderdeel. Deze verworven studiepunten noemt men ‘credits’.

Een credit geeft aan dat een student een deel van een opleiding reeds onder de knie heeft. Als een student alle credits van een opleiding verzameld heeft, heeft hij/zij recht op het diploma dat de opleiding bekroont.

 

12. WAT BETEKENT LEERKREDIET?

Sinds het academiejaar 2008-2009 krijgt iedereen een leerkrediet. Dat is een rugzak met 140 studiepunten. Voor een inschrijving haalt men de studiepunten die men opneemt uit de rugzak. Indien men slaagt, krijg de student ze terug.

De bedoeling is studenten te stimuleren om een bewuste studiekeuze te maken en om de hogeschool of universiteit aan te sporen de studievoortgang te bewaken.

Het leerkrediet is er voor iedereen met een diplomacontract voor een initiële opleiding (de bachelors en de masters), en voor alle inschrijvingen met een creditcontract.

Meer info over leerkrediet:

www.erasmushogeschool.be/leerkrediet

my.vub.ac.be/leerkrediet

www.studentenportaal.be

 

13. KAN IK AL AAN MIJN MASTER BEGINNEN ZONDER DAT IK MIJN BACHELOR (OF SCHAKEL- OF VOORBEREIDINGSPROGRAMMA) AFGEWERKT HEB?

Dit kan, zij het onder bepaalde voorwaarden. Je kan een gecombineerde inschrijving aanvragen. Hiervoor moet je bij de (studie)trajectbegeleider zijn.

 

14. IK HOOR VAAK SPREKEN OVER EEN MODELTRAJECT. WAT IS DAT EIGENLIJK?

Elke bachelor- en masteropleiding biedt een modeltraject aan. Een modeltraject is het standaardprogramma voor de modale student.
Voor een bacheloropleiding bijvoorbeeld bedraagt dit 180 studiepunten, opgedeeld in 3 pakketten van ongeveer 60 SP.
Een standaard studiebelasting van een voltijds student bedraagt 60 SP.

 

15. WAT IS EEN INDIVIDUEEL STUDIETRAJECT?

Een individueel studietraject of persoonlijk deeltraject is een studieprogramma dat bestaat uit opleidingsonderdelen of vakken van het jaar of modeltraject dat je nog moet afwerken en uit een aantal aanvullende vakken of opleidingsonderdelen van het hoger jaar. Voor deze opleidingsonderdelen dien je steeds te voldoen aan de vereiste voorkennis.
Je dient een geïndividualiseerd studietraject steeds aan te vragen of er een dossier voor in te dienen bij de (studie)trajectbegeleider via formulieren die je op de website kan vinden of bij de (studie)trajectbegeleider kan verkrijgen. Het maximum toegelaten aantal studiepunten is 66 SP.

 

16. WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN 1STE SEMESTER-, EEN 2DE SEMESTER- EN EEN JAAROPLEIDINGS- ONDERDEEL?

Een 1ste semesteropleidingsonderdeel start bij de aanvang van het academiejaar (eind september) en eindigt met het examen in januari. Een 2de semesteropleidingsonderdeel start dan begin februari en loopt tot juni.
Het examen vindt plaats in juni. Een jaaropleidingsonderdeel start in het begin van het academiejaar en loopt tot juni.
Het examen vindt plaats op het einde van het jaar (in juni). Een jaaropleidingsonderdeel loopt over het gehele academiejaar.

 

17. HOE LANG BLIJVEN MIJN EXAMENRESULTATEN OF BEHAALDE CREDITS GELDIG?

Je behaalde examencijfers vanaf 10/20 blijven sowieso 5 jaar geldig. Indien langer dan 5 (kalender)jaren geleden kàn er een actualisering gevraagd worden als de inhoud van de cursus erg veranderd of het vakgebied danig geëvolueerd is.

 

18. WAT ALS IK EEN DEELTIJDS PROGRAMMA WENS TE VOLGEN?

Naast een voltijds modeltraject kan men ook een deeltijds traject volgen (tussen 27-33 SP). Los daarvan kan je een programma ‘op maat’ volgen, waarbij je zelf in zekere zin kan bepalen hoeveel studiepunten je elk academiejaar volgt.
Overleg wel telkens met je (studie)trajectbegeleider, of vul het aanvraagformulier ‘individueel studietraject of persoonlijk deeltraject’ in.

 

19. WAT ZIJN VRIJSTELLINGEN EN HOE KAN IK DIE AANVRAGEN?

Vrijstellingen op basis van Eerder Verworven Kwalificaties (EVK) voor een opleidingsonderdeel kunnen aangevraagd worden indien je aan een andere instelling of binnen een andere opleiding (al dan niet van de VUB of EhB) al een vak met dezelfde of gelijkaardige inhoud, niveau of omvang volgde.

Vrijstellingen kunnen aangevraagd worden bij de aanvang van zowel het eerste als het tweede semester.
Indien je meer informatie wenst, neem dan een kijkje op de website van het betreffende departement of de faculteit.
Je kan ook steeds contact opnemen met jouw (studie)trajectbegeleider.

Als gesproken wordt over EVC, dan gaat het over Eerder Verworven Competenties: kennis, inzichten, vaardigheden of attitudes verworven via leerprocessen die niet met een studiebewijs kunnen worden bekrachtigd. Dat kan bijvoorbeeld werkervaring zijn.

Je kan een procedure starten om die competenties te laten erkennen en om te zetten in vrijstellingen voor (een deel van) een opleiding.
De precieze procedure kan je vinden in de rubriek EVC  op de website van de Universitaire Associatie Brussel.

Zespenningenstraat 70 (1ste verdieping) – 1000 Brussel – associatie@vub.be
© 2021 – Universitaire Associatie Brussel