Zaaifonds / UAB researchers SEED Fund for writing credit

July 4, 2023

Ruddy Verbinnen

Living in #wonderful #diverse #neverdull/urban #regionofBrussels #ontheoutlook for #peopletoconnectwith #inquisitive #whowonder #embracedoubt

UAB Zaaifonds schrijfkrediet

De Universitaire Associatie Brussel (UAB) lanceert een geheel nieuwe stimulans voor onderzoekers van Vrije Universiteit Brussel  (VUB) en Erasmushogeschool Brussel (EhB) om samen een onderzoeksvoorstel uit te schrijven.

Dit UAB zaaifonds betreft een competitieve oproep en verstrekt halfjaarlijks een schrijfkrediet. Het zaaifonds heeft als doel arbeidstijd en ruimte te creëren voor het uitwerken van één of meerdere aanvraagdossier(s) voor researchmatige verbinding tussen fundamenteel én praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. De ingediende dossiers zijn gezamenlijk voorbereid door onderzoekers (consortia) van de UAB associatiepartners VUB-EhB met het oog op de indiening van aanvragen voor onderzoeksprojecten bij een extern financieringskanaal (FWO, Innoviris, EU, …).

VOOR WIE?

Elke ontvankelijke aanvraag vertrekt vanuit een consortium aan EhB-VUB-onderzoekers. Dit vanuit de lopende onderzoekscapaciteit binnen gemeenschappelijke onderzoeksdomeinen waarin EhB kenniscentra/structurele onderzoeksprojecten en VUB onderzoeksgroepen reeds actief zijn. De onderzoeksgroepen leveren samen een reële bijdrage aan het onderzoeksvoorstel.

WANNEER?

De competitieve oproep binnen UAB staat open in de periode van december 2021 tot voorjaar 2024. Er kan doorlopend worden ingediend.  Halfjaarlijks wordt er door een UAB-jury geselecteerd (telkens in de periode april-mei en november-december).

HOEVEEL?

De beschikbaar gestelde middelen vanuit de UAB bedragen jaarlijks maximaal 25 000 euro. Halfjaarlijks is er dus maximaal een bedrag van 12 500 euro aan te vragen.

WAT?

Binnen dit zaaifonds komen diverse voorbereidingen in aanmerking die kunnen variëren van het uitschrijven van een concreet onderzoeksvoorstel tot het uittesten van een onderzoeksopzet dat noodzakelijk is om een onderzoeksvoorstel te concretiseren.

De evaluatiecriteria worden samengevat in een begeleidende tabel (zie call via de gebruikelijke infokanalen).

FAQ

Zit je met nog vragen? Neem dan snel hier een kijkje bij de veelgestelde vragen omtrent het zaaifonds


Gelieve een elektronische PDF-versie van de aanvraag (een vanuit Word geconverteerd document) te bezorgen aan UAB (associatie@vub.be)

&

Tevens een elektronische PDF-versie van de aanvraag verzenden naar RD.secretariaat@vub.be en dienst.onderzoek@ehb.be


UAB researchers Seed Fund for writing-credit

The Brussels University Association (UAB) is launching a new incentive for researchers from the Vrije Universiteit Brussel (VUB) and Erasmushogeschool Brussel (EhB) to jointly write a research proposal.

The UAB seed fund  has put out a competitive call to allocate a writing grant every six months. The aim of the seed fund is to create working time and ‘space’ for the development of one (or more) application proposal(s) for a research-based connection between fundamental scientific and practice-oriented scientific research. The submitted proposals have to be jointly prepared by teams of researchers (consortia) of the UAB association partners VUB-EhB. The proposals will be submitted as research applications to an external funding channel (FWO, Innoviris, EU, etc.).

For whom?

Each admissible application starts from a consortium of EhB-VUB researchers. A consortium is based on the ongoing research capacity within common research domains in which EhB knowledge centres/structural research projects and VUB research groups are already active. Together the research groups make a real contribution to the writing process of the research proposal.

When?

The competitive call within UAB is open in the period from December 2021 to the spring of 2024 and submissions can be made continuously. A selection is made by a UAB jury every six months (in the periods April-May and November-December – more precise deadlines will follow).

How much?

The resources made available from the UAB amount to a maximum of 25,000 euros per year. Every six months, a maximum amount of EUR 12,500 can be applied for.

What?

Various preparations are eligible within this seed fund, which can vary from writing a concrete research proposal to testing a research design that is necessary to make a research proposal concrete. The evaluation criteria are summarized in an accompanying table (see call via the usual information channels and the link below).

Please send an electronic PDF version of the application (a document converted from Word) to UAB (associatie@vub.be)

&

Also send an electronic PDF version of the application to RD.secretariaat@vub.be

 and Dienst.onderzoek@ehb.be